LAKIASIAINTOIMISTO HELSINGIN PERINTÖOIKEUS OY:N YLEISET TOIMEKSIANTO- JA PALVELUEHDOT

1. TOIMEKSISAAJA

Lakiasiaintoimisto Helsingin Perintöoikeus Oy
Y-tunnus: 3122892-1 
info@helsinginperintooikeus.fi
postiosoite: Käpyläntie 6 C 50, 00610 Helsinki

Helsingin Perintöoikeus on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi.

Nämä Palveluehdot määrittävät ne säännöt, joita sovelletaan ostaessasi palveluita Helsingin Perintöoikeudelta ja käyttäessäsi verkkopalveluitamme.  

Sinun on asiakkaana hyväksyttävä nämä Palveluehdot kokonaisuudessaan käyttääksesi verkkopalveluamme osoitteessa www.helsinginperintooikeus.fi ja tilataksesi palveluitamme.

2. HELSINGIN PERINTÖOIKEUDEN TARJOAMAT PALVELUT

Helsingin Perintöoikeuden palvelut koostuvat ensisijaisesti lakipalveluista ja oikeudellisesta neuvonnasta.

Lainopillista osaamista vaativien palveluiden lisäksi Helsingin Perintöoikeus tarjoaa sopimuksen mukaan myös muita palveluita.

3. PALVELUIDEN TILAAMINEN 

Helsingin Perintöoikeuden palveluita voi tilata suoraan verkkosivuilla olevien tilauslomakkeiden kautta (“Verkkotilaus”) tai pyytämällä Helsingin Perintöoikeuden räätälöidyn toimeksiantoa koskevan Palvelutarjouksen (“Palvelutarjous”).

Verkkotilauksen ja Palvelutarjouksen mukaisen tilauksen vahvistamiseksi Asiakkaan on annettava Helsingin Perintöoikeudelle vähintään seuraavat henkilötiedot. 
1) Virallinen nimi;
2) kotiosoite;
3) sähköpostiosoite tai puhelinnumero

Yritysasiakkaalta vaaditaan lisäksi Y-tunnus. 

Internet-sivujen kautta tehty Verkkotilaus katsotaan sovituksi ja Toimeksiannon suorittamisen alkaneen, kun Helsingin Perintöoikeus on vahvistanut tilauksen joko soittamalla Asiakkaan ilmoittamaan puhelinnumeroon tai lähettämällä Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen. Niissä tilanteissa, joissa internet-sivujen kautta tilattua asiakirjaa ei voidakaan toimeksiannon yksityiskohdista johtuen suorittaa internet-sivuilla ilmoitetulla hinnalla, ilmoitetaan uusi hinta asiakkaalle sähköpostitse tai puhelimitse ja toimeksiannon suorittamisen katsotaan alkaneen, kun asiakas on tämän uuden hinnan hyväksynyt.

Palvelutarjoukseen perustuvan toimeksiannon suorittamista koskevan sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Asiakas on hyväksynyt Helsingin Perintöoikeuden antaman Palvelutarjouksen ja Helsingin Perintöoikeus on vahvistanut Toimeksiannon aloittamisen Asiakkaalle.

4. TOIMEKSIANTOJEN SUORITTAMINEN

Toimeksiannon sisältö ja laajuus määräytyvät Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen tai Palveluntarjouksen perusteella sekä näiden Palveluehtojen mukaisesti. 

Mikäli Palvelutarjous tai Verkkotilausta koskeva tilausvahvistus sisältävät näistä Palveluehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti Palvelutarjouksen tai Verkkotilausta koskevan tilausvahvistuksen ehtoja. 

Helsingin Perintöoikeus suorittaa kaikki toimeksiannot Asiakkaan antamien tietojen pohjalta.  Toimeksiannot aloitetaan alkukartoituksella, jonka pohjalta toimeksiantoa aletaan hoitamaan.  Asiakas vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja täydellisyydestä. Helsingin Perintöoikeudella ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan toimittamien tietojen oikeellisuutta millään tavalla.  Helsingin Perintöoikeudella on kuitenkin oikeus tarkistaa Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuus ja vaatia lisätietoa toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä asioista, mikäli se kokee tämän tarpeelliseksi.

Yhteydenpito Asiakkaan ja Helsingin Perintöoikeuden välillä tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Ylimääräiset tapaamiset laskutetaan yleisen tuntiveloituksen mukaisesti.

Toimeksiantoihin liittyvät materiaalit, asiakirjat ja sopimukset toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Muista toimitustavoista on sovittava erikseen ja Helsingin Perintöoikeus varaa oikeuden periä näistä erillisen maksun. Lisää kohdassa ”Veloitusperusteet”.

Helsingin Perintöoikeus ei pääsääntöisesti myöskään säilytä paperiversioita toimeksiantoihin liittyvistä asiakirjoista. Paperisia asiakirjoja laaditaan ja / tai säilytetään asiakkaan toiveesta ja sopimuksen mukaan.

Helsingin Perintöoikeus pyrkii varmistamaan mahdolliset esteet palvelun tarjoamiselle etukäteen. Tutkimus mahdollisista esteellisyyksistä suoritetaan asiakkaan antamien tietojen pohjalta. Asiakas on velvollinen antamaan Helsingin Perintöoikeudelle totuudenmukaiset tiedot.  

Mikäli Helsingin Perintöoikeus katsoo, ettei tilattua asiakirjaa voida laatia asiakkaan antamien tietojen pohjalta, tai jos asiakirjan laatiminen estyy muusta syystä, on Helsingin Perintöoikeudella oikeus kieltäytyä laatimasta asiakirjaa.

5. VELOITUSPERUSTEET

Helsingin Perintöoikeudella on oikeus veloittaa palveluistaan voimassaolevan hinnastonsa mukainen palkkio.

Verkkotilausten perusteella suoritettavien Toimeksiantojen osalta lopullinen palvelun hinta ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Verkkotilausten osalta lopullisen hinnan on siis mahdollista poiketa internet-sivuilla ilmoitetuista asiakirjojen hinnoista, mikäli asiakirjan tilauksen tiedoissa ilmenee sellaisia seikkoja, jotka tekevät alkuperäisesti ilmoitetusta hinnasta Helsingin Perintöoikeudelle kohtuuttoman.

Toimeksiantojen suorittamisen yhteydessä sovituista lisätöistä veloitetaan hinnaston mukainen palkkio, ellei muusta ole sovittu.

Mikäli muusta ei ole sovittu, Helsingin Perintöoikeudella on oikeus veloittaa yksityisasiakkailta 149 euroa tunnilta (sis. alv) ja yritysasiakkailta 199 euroa tunnilta (+alv).

Kun toimeksiantoja suoritetaan aikaveloitukseen perustuen, pyöristetään veloitus viidentoista minuutin tarkkuudella seuraavaan viiteentoista minuuttiin. Tämä on samalla Helsingin Perintöoikeuden toimeksiannoissa käyttämä minimiveloitus.

Niissä tapauksissa, joissa toimeksiantojen hoitaminen edellyttää Helsingin Perintöoikeudelta matkustamista, veloitetaan aiheutuneet matkakustannukset verohallinnon vuosittain vahvistaman päätöksen mukaisesti. Matkasta veloitetaan silloin kun yhdensuuntainen matka-aika kestää yli yhden tunnin. Matka-ajalla veloitusperuste on puolet säännönmukaisesta tuntiveloituksesta.

Mikäli toimeksiantojen suorittaminen edellyttää Helsingin Perintöoikeudelta viranomaismaksuja tai näihin rinnastettavia muita maksuja, veloitetaan ne toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Helsingin Perintöoikeus ilmoittaa asiakkaalle etukäteen, mikäli kyseiset kustannukset osoittautuvat huomattavan suuriksi toimeksiannon kokonaishintaan nähden.

Helsingin Perintöoikeus toimii pääasiallisesti digitaalisessa muodossa. Kaikki asiakirjat voidaan asiakkaan toiveesta toimittaa myös paperisena asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Tällöin Helsingin Perintöoikeudella on oikeus periä paperisena toimitetuista asiakirjoista kahden euron lisämaksu (sisältäen arvonlisäveron) +0,5 euroa per sivu (sisältäen arvonlisäveron). Sama kahden euron lisämaksu koskee myös paperisena toimitettua laskua.

6. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Tilauslomakkeen kautta tehdyt Verkkotilaukset maksetaan laskulla toimeksiannon päätyttyä.
Palvelutarjouksen perusteella suoritettavat toimeksiannot ja laskulla veloitettavat Tilaukset laskutetaan Asiakkaalta toimeksiannon päätyttyä. 

Asiakas sitoutuu maksamaan Toimeksiantoa koskevat laskut 14 päivän maksuajalla laskun päivämäärästä.

Maksuviivästyksistä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Yksityisasiakkaiden osalta verkkosivuilla tai Palvelutarjouksessa ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero. Yritysasiakkaiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

7. TOIMEKSIANNON KESKEYTTÄMINEN JA PERUUTUSEHDOT

Kuluttaja-asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa verkosta ostetut tilaukset 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruutusilmoituksen voi tehdä lähettämällä siitä vapaamuotoisen tiedon sähköpostitse osoitteeseen info@helsinginperintooikeus.fi.

Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus raukeaa 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai Helsingin Perintöoikeuden aloitettua yksilöllisen asiakirjan tai muun räätälöitävän palvelun suorittamisen.

Asiakkaan katsotaan lopullisesti hyväksyneen Toimeksiannon ja sitä koskevan palkkion, mikäli Asiakas ei reklamoi asiasta Helsingin Perintöoikeudelle 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. 

Helsingin Perintöoikeus pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon suorittamisen omalla päätöksellään, milloin tahansa, ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse. Helsingin Perintöoikeus ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä tai peruutuksesta Asiakkaalle koituvia kuluja tai vahinkoja.

8. VASTUUASIAT

Helsingin Perintöoikeus on ottanut palveluitaan varten varallisuusvastuuvakuutuksen, joka tuo asiakkaille lisäturvaa Helsingin Perintöoikeudelta ostetuista lakipalveluista. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan Asiakkaalle Helsingin Perintöoikeuden palveluista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi mm. edellytetään, että Helsingin Perintöoikeus on Toimeksiannon perusteella korvausvastuussa vahingosta joko Asiakkaalle tai muulle henkilölle nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

Helsingin Perintöoikeus ei vastaa mistään muista kuin vastuuvakuutuksen kattamista vahingoista. Helsingin Perintöoikeus ei täten vastaa esimerkiksi palveluidensa tai tuotteidensa aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, tulon menetyksestä tai muusta taloudellisesta vahingosta, ellei varallisuusvastuuvakuutuksen ehdoista nimenomaisesti muuta johdu.

Helsingin Perintöoikeus ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Toimeksiannon yhteydessä annetun neuvonnan tai muun palvelun käyttämisestä muussa yhteydessä tai jos niitä käytetään muun tahon kuin tilauksen tehneen Asiakkaan tilanteeseen. 

Helsingin Perintöoikeus ei myöskään ole velvollinen täyttämään tilausta tai korvaamaan asiakkaalle vahinkoja, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Varallisuusvastuuvakuutusta koskevat tarkemmat ehdot ovat saatavilla pyynnöstä.

Helsingin perintöoikeuden internetsivut voivat sisältää blogitekstejä, artikkeleita tai tietoja koskien esimerkiksi juridisia asiakirjoja. Tällaisia blogitekstejä, artikkeleita tai tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi listauksiksi, eikä oikeudellisiksi ohjeiksi. Näin ollen Helsingin Perintöoikeus ei vastaa mistään vahingoista, joka sivuilla vierailijalle mahdollisesti aiheutuu, mikäli hän on ryhtynyt toimenpiteisiin tai päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin pelkästään näillä sivuilla olevien tietojen perusteella.

9. MUUT EHDOT

Toimeksiannot hoidetaan huolellisesti ja ammattitaitoisesti noudattaen asiakkaan antamia ohjeita sekä Suomen lakia. Helsingin Perintöoikeus noudattaa kaikessa toiminnassaan myös Suomen Lakimiesliiton eettisiä ohjeita.

Kaikki palvelut suoritetaan luottamuksellisesti. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laista tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu. Asiakastietoja voidaan kuitenkin tallentaa tietoteknisiin järjestelmiin, joiden hallinnoinnista vastaa ulkopuolinen yritys. Henkilötietojen tallentamisesta ja käyttämisestä kerrotaan tarkemmin Rekisteriselosteessa

Helsingin Perintöoikeuden Asiakkaalle toimittamien asiakirjojen, luovutetun tai tuottaman tiedon, verkkosivustoltamme löytyvän materiaalin tai minkään muun Helsingin Perintöoikeuden tuottaman materiaalin käyttäminen mihinkään muuhun kuin Toimeksiannon tai Helsingin Perintöoikeuden kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen on kielletty. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet Helsingin Perintöoikeuden laatimiin asiakirjoihin ja muihin materiaaleihin säilyvät Helsingin Perintöoikeudella.

Verkkosivuston sisällön, asiakirjojen, sopimusten tai muiden Helsingin Perintöoikeuden tuottamien palveluiden minkäänlainen kaupallinen tai ei-kaupallinen hyödyntäminen ilman Helsingin Perintöoikeus Oy:n kirjallista lupaa on kielletty. Jos sivuston käyttäjä tai vierailija haluaa käyttää tilattua palvelua, verkkosivustoa tai sen osaa, verkkosivuston sisältämää tietoa tai sivustolla käytettävää teknologiaa missään muussa roolissa tai tarkoituksessa kuin potentiaalisena tai olemassa olevana Asiakkaana, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen info@helsinginperintooikeus.fi luvan saamiseksi.

Käyttämällä Helsingin Perintöoikeuden internetsivuja hyväksyt ehdon, että Helsingin Perintöoikeus ja sen vastuuhenkilöt vapautuvat vastuusta sellaisten kanteiden ja vaatimusten osalta, jotka liittyvät Helsingin Perintöoikeuden internetsivujen käyttämiseen.

Helsingin Perintöoikeudella on oikeus muuttaa näitä Palveluehtoja milloin tahansa. Toimeksiantoihin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.helsinginperintooikeus.fi.

Näihin Palveluehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Palvelua koskevan kirjallisen reklamaation voi lähettää osoitteeseen info@helsinginperintooikeus.fi. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen neuvottelujen kautta, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus viedä riita-asia myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

Nämä ehdot ovat voimassa 1.3.2020 alkaen.